topicissuevirtualTopic
  Top ViewTop Cited

    column
    First-Order Gaussian Steerable Filter-Guided Multisource Satellite Remote Sensing Image Registration Method
    WANG Mi, FAN Zhongli, PI Yingdong, LIU Yuxuan
    2024, 49(5): 681-690. DOI: 10.13203/j.whugis20230244
    Abstract FullText HTML PDF
    Spatiotemporal Seamless Soil Moisture Data Generation by Integrating Microwave Remote Sensing and Model Simulation
    SHEN Huanfeng, YE Zizhuo, JIANG Hongtao, ZENG Chao
    2024, 49(5): 691-699. DOI: 10.13203/j.whugis20220278
    Abstract FullText HTML PDF
    Bus Passenger Flow Detection Model Based on Image Cross-Scale Feature Fusion and Data Augmentation
    HUANG Li, GONG Zhipeng, LIU Fanfan, CHENG Qimin
    2024, 49(5): 700-708. DOI: 10.13203/j.whugis20220690
    Abstract FullText HTML PDF
    Weak License Plate Image Enhancement Via Differential Convolution
    YANG Yunfei, WANG Jiaming, WU Jiang, CHENG Qimin, WANG Yu
    2024, 49(5): 709-714. DOI: 10.13203/j.whugis20220345
    Abstract FullText HTML PDF
    A GNSS-IR Soil Moisture Inversion Method Integrating Phase, Amplitude and Frequency
    GUO Fei, CHEN Weijie, ZHU Yifan, ZHANG Xiaohong
    2024, 49(5): 715-721. DOI: 10.13203/j.whugis20210644
    Abstract FullText HTML PDF
    Seismogenic Fault and Building Damage of the 2023 Herat Earthquake Sequence Revelated by Radar Interferometry
    LIU Zhenjiang, HAN Bingquan, LIU Haihui, LI Zhenhong, NAI Yihan, CHEN Bo, PENG Jianbing
    2024, 49(5): 722-733. DOI: 10.13203/j.whugis20230382
    Abstract FullText HTML PDF
    Early Detection and Monitoring of Potential Landslides in Danba County Based on the Space-Air-Ground Investigation System
    FU Hao, LI Weile, LU Huiyan, XU Qiang, DONG Xiujun, GUO Chen, XIE Yi, WANG Dong, LIU Gang, MA Zhigang
    2024, 49(5): 734-746. DOI: 10.13203/j.whugis20220418
    Abstract FullText HTML PDF
    Invariant RTS Smoother and Its Application in 5G/SINS Integrated Navigation System
    LUO Yarong, GUO Wenfei, QI Shufeng, GUO Chi
    2024, 49(5): 747-755. DOI: 10.13203/j.whugis20210587
    Abstract FullText HTML PDF
    Influence of MGEX Differential Code Bias Products on BDS-3 Pseudorange Single Point Positioning
    HU Zhuoming, YUAN Haijun, HE Xiufeng, ZHANG Zhetao, WANG Jin
    2024, 49(5): 756-764. DOI: 10.13203/j.whugis20210454
    Abstract FullText HTML PDF
    Analysis of Temporal-Spatial Variation Characteristics of Ionosphere over China Region in the Past 15 Years Using COSMIC-1/2 IonPrf Products
    LU Haonan, YE Shirong, ZHANG Qinglan, XIA Pengfei, E Shenglong
    2024, 49(5): 765-774. DOI: 10.13203/j.whugis20210041
    Abstract FullText HTML PDF
    Analysis of Relative Sea Level Change of Tianjin Coast in Recent 25 Years Using Satellite Altimetry and GNSS Observations
    ZHOU Dongxu, FENG Yikai, ZHANG Huayi, FU Yanguang, TANG Qiuhua
    2024, 49(5): 775-784. DOI: 10.13203/j.whugis20210532
    Abstract FullText HTML PDF
    Secondary Detection of MRU Position Deviation and Terrain Elimination of Multi-beam Abnormal Stripe
    LONG Jiawei, ZHAO Jianhu, LIU Chuanjie, FU Wuzhou, GONG Quanhua
    2024, 49(5): 785-793. DOI: 10.13203/j.whugis20210556
    Abstract FullText HTML PDF
    Terrestrial Water Storage and Crustal Vertical Variation in Xinjiang Region,China Using Independent Component Analysis
    LI Wanqiu, GUO Qiuying, ZHANG Chuanyin, WANG Wei, ZHONG Yulong, LI Wei, XU Pengfei
    2024, 49(5): 794-804. DOI: 10.13203/j.whugis20220573
    Abstract FullText HTML PDF
    Combined Gravity Satellite and Water Well Information to Monitor Groundwater Storage Changes in the North China Plain
    CAO Jie, XIAO Yun, LONG Di, CUI Yingjie, LIU Miao, ZHANG Jinbai, WANG Yukang, HONG Xiaodong, CHEN Kaining
    2024, 49(5): 805-818. DOI: 10.13203/j.whugis20230116
    Abstract FullText HTML PDF
    Individual Driving Destination Prediction by Considering Intersection Transfer Preference and Current Movement Mode
    GUI Zhipeng, YANG Le, DING Jinchen, WANG Jintian, SUN Yunzeng, WU Huayi
    2024, 49(5): 819-830. DOI: 10.13203/j.whugis20210555
    Abstract FullText HTML PDF
    Construction of Disaster Event Evolutionary Graph Based on Spatiotemporal Relationship
    NING Huihan, SUI Haigang, WANG Jindi, HU Lieyun, LIU Jinshuo, LIU Junyi
    2024, 49(5): 831-843. DOI: 10.13203/j.whugis20230291
    Abstract FullText HTML PDF
    Regional Divergence and Scenario Simulation of Sustainable Development Patterns in Beijing,China
    DENG Yu, WANG Wenxue, WANG Haijun
    2024, 49(5): 844-855. DOI: 10.13203/j.whugis20220546
    Abstract FullText HTML PDF
    Indirect Generalization of Contours Using Importance Sequence of All Points
    CHENG Lu, GUO Qingsheng, FEI Lifan, WEI Zhiwei
    2024, 49(5): 856-867. DOI: 10.13203/j.whugis20210549
    Abstract FullText HTML PDF
    Recognition of Typical Building Group Patterns Using Spatial Graph Convolutional Model DGCNN
    ZHANG Ziqiang, LIU Tao, DU Ping, YANG Guolin
    2024, 49(5): 868-878. DOI: 10.13203/j.whugis20210507
    Abstract FullText HTML PDF
    • All visit::
    • Today's visit::